Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KARTA OCENY STUDENTA

Każda instytucja partnerska prowadzi procedury oceniania studentów zgodnie ze swoją polityką edukacyjną.

Przy ocenianiu studentów uczestniczących w kursach, które powstały jako rezultaty projektu należy również wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

  • a) Czy student zna i rozumie pojęcia kluczowe: dziedzictwo kulturowe, pluralizm kulturowy Europy, tożsamość i obywatelstwo lokalne, narodowe, europejskie, miasto i typy miast, rozwój miast na przestrzeni wieków
  • b) Czy student zna i rozumie w stopniu pogłębionym zjawiska i fakty związane z społecznym, kulturowym i urbanistycznym układem miasta, transmisją kulturową
  • c) Czy student zna i rozumie założenia i formy/metody zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego (podać 2 przykłady)
  • d) Czy student zna i rozumie zasady prowadzenia badań naukowych w obszarze socjologii, antropologii kulturowej oraz/lub urbanistyki
  • e) Czy student potrafi korzystać z dostępnej mu wiedzy, źródeł zastanych, konstruować własne narzędzia badawcze
  • f) Czy student zna i rozumie założenia etyki badań społecznych i kulturowych
  • g) Czy student jest gotów do współpracy w środowisku mono lub wielokulturowym w mikro-lub -makro projektach 
  • h) Czy student brał aktywny udział w działaniach projektu (szkole letniej, badaniach, konferencjach, seminariach, publikacjach, etc)
  • i) Czy student współpracował w ramach konsorcjum z wykładowcami lub innymi studentami

Skala ocen jest zgodna ze skalą przyjętą w danej uczelni.