Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

E-TUTORIALE

E – tutorials to forma kontaktu i prowadzenia zajęć ze studentami, w trybie indywidulanych spotkań. Zajęcia są prowadzone on-line, metodą mini-projektów. W przypadku wybrania wykładowcy z własnej uczelni, zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie w ramach indywidualnego toku studiów. Polegają na rozmowach, inspirowaniu studenta do pracy badawczej, dyskutowaniu spornych stanowisk i odmiennych idei, pogłębianie wiedzy, omawianie
samodzielnie przez studentów przygotowanych prac, etc.

Podczas trwania projektu odbywa się pilotażowe testowanie tej formy zajęć.

Każdy student po odbyciu wprowadzającego kursu stacjonarnego w uczelni macierzystej, wybiera jeden obszar tematyczny, który chciałby studiować i kontaktuje się on-line z wykładowcą prowadzącym ten kurs. 

Tutorial odbywa się w trybie ustalonym z wykładowcą, nie mniej niż 10 spotkań on-line.

Struktura e-tutorialu:

 1. Wykładowca wraz ze studentem ustala indywidulany obszar zainteresowań, tytuł mini-projektu oraz terminarz działań
 2. Wykładowca przekazuje studentowi listę lektur obowiązkowych i uzupełniających
 3. Student w oparciu o lektury oraz wykłady i prezentacje (e-lectures) opracowuje wybrane zagadnienie.
 4. Uzyskanie zaliczenia odbywa się w oparciu o opracowany mini-projekt oraz zaliczenie testu końcowego do wybranej ścieżki tematycznej.
 5. Podczas rozmów i prowadzenia badań należy poszukiwać i podkreślać spójność narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego studenta/uczelni przyjmującej z dziedzictwem studenta/uczelni przyjmującej oraz dziedzictwem ogólno-europejskim. Spójność procesów urbanizacyjnych i społecznych na linii historycznej miast.
 6. Wzmacnianie tożsamości europejskiej i poczucia europejskiego obywatelstwa jest jednym z kluczowych celów projektu. Element europejski należy wzmacniać, bez deprecjacji wagi dziedzictwa i tożsamości narodowej lub lokalnej studenta.
 7. Poszerzanie obszaru badań może odbywać się poprzez zachęcanie studenta do korzystania z międzynarodowego dorobku projektu, konsultacji ponad-narodowych, także przy wykorzystaniu kontaktów on-line.

Warunki rekrutacji i uzyskania dostępu do e-tutorialu:

 • Warunkiem wstępnym jest uczestnictwo w kursie pt: „Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego. UWAGA: w każdym kraju partnerskim kurs może przybrać nieco inny tytuł. Musi być jednak związany z projektem nr:  2018-1-PL01-KA203-050963.
 • Student może uczestniczyć w tutorialu w swojej uczelni albo uczelni partnerskiej.
 • Warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego na startowym poziomie B1.
 • Student wybiera swojego tutora prowadzącego, ale po uzgodnieniu terminów spotkań, może korzystać z konsultacji innych wykładowców, także z instytucji partnerskich. Spis nazwisk wraz z profilem zawodowym wykładowcy znajduje się w zakładce „Zespół”.
 • Warunki przebiegu tutoriali ustala prowadzący wraz ze studentem.
 • Warunki zaliczenia tutorialu ustalane są indywidulanie.
Pliki do pobrania
pdf
Sample e-tutorial

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Przekazanie studentowi wiedzy
 2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia
 3. Kształtowanie umiejętności analizowania tekstów naukowych i źródłowych
 4. Kształtowanie umiejętności prowadzenia badań, określania ich celu i rezultatów
 5. Kształtowanie umiejętności wyrażania i asertywnej obrony własnego zdania
 6. Kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych
 7. Kształtowanie umiejętności samodzielnego pisania prac naukowych
 8. Wdrażanie studenta do samokształcenia i autokorekty
 9. Kształtowanie u studenta kompetencji przekrojowych:
 • Kompetencji międzykulturowych – szczególnie w przypadku kooperacji z zagranicznym tutorem – czyli umiejętności efektywnego i odpowiedniego komunikowania się z ludźmi innych kultur; rozumienia specyficznych dla kultury koncepcji percepcji, myślenia, odczuwania i działania
 • elastyczności i zdolności adaptacji do nowych warunków – czyli umiejętności ustalania priorytetów, dostosowywania się do zmiennego środowiska pracy, odpowiedniego reagowania emocjonalnego, asertywnego postrzegania autorytetów
 • myślenia strategicznego i innowacyjnego – polegającego na skutecznym i nieszablonowym podejściu tworzeniu nowych pomysłów, zastosowaniu znanych procedur w nowych lub niestandardowych okolicznościach, oraz świadomości i gotowości ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • organizacji i zarządzania czasem – czyli umiejętności planowania działań (ich dystrybucji i redystrybucji) i oczekiwanych rezultatów, ułożenie ich na osi czasu z uwzględnieniem posiadanych zasobów ludzkich i materialnych
 • krytycznego myślenia i kompleksowego rozwiązywania problemów – poprzez zdolność do zaangażowania się i analitycznego rozbicia problemu na czynniki kluczowe w celu zrozumienia sytuacji problemowych, aktywne poszukiwanie różnych wyjść z trudnej sytuacji, przewidywanie długoterminowych konsekwencji podejmowanych decyzji oraz ocena ich skutków
 • umiejętności negocjowania – czyli umiejętności uczestniczenia w komunikacji między personalnej w celu osiągnięcia porozumienia, gotowości zrozumienia sytuacji, interakcji i kontaktów z rozmówcami także wówczas gdy inni mają różne opinie i podejścia, dążenie do zachowania równowagi w podejściu win-to-win.
 • zbieranie i przetwarzanie informacji – polegające na umiejętności wydzielania potrzebnych informacji, poszukiwania ich w różnych źródłach, kategoryzowania, porównywania, analizowania i syntezowania, jak również krytycznego ich przetwarzania. 

 • Zajęcia akademickie prowadzone stacjonarnie 
 • Zajęcia akademickie prowadzone online
 • Zajęcia akademickie prowadzone hybrydowo

UWAGA: 

 • Każde zajęcia z tutorem trwają ok. 1 godziny wykładowej
 • Spotkania odbywają się co tydzień przez cały czas trwania kursu
 • Student pracuje samodzielnie nad wybranym tematem po czym prezentuje wyniki w formie pracy pisemnej

Każdy student po odbyciu kursu stacjonarnego w uczelni macierzystej/partnerskiej lub równolegle jego odbywaniem, wybiera jeden obszar tematyczny, który chciałby studiować i kontaktuje się on-line z wykładowcą prowadzącym ten kurs. 

Wykładowca wraz ze studentem ustala indywidulany obszar zainteresowań, tytuł mini-projektu oraz terminarz działań. 


Wykładowca uzgadnia ze studentem listę lektur obowiązkowych i uzupełniających poprzez zachęcanie studenta do korzystania z międzynarodowego dorobku projektu, konsultacji ponad-narodowych, także przy wykorzystaniu kontaktów on-line.


Student w oparciu o lektury oraz wykłady i prezentacje (e-lectures) opracowuje wybrane zagadnienie.


Uzyskanie zaliczenia odbywa się w oparciu o opracowany mini-projekt oraz zaliczenie testu końcowego do wybranej ścieżki tematycznej. Podczas rozmów i prowadzenia badań należy poszukiwać i podkreślać spójność narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego studenta/uczelni przyjmującej z dziedzictwem studenta/uczelni przyjmującej oraz dziedzictwem ogólno-europejskim. Spójność procesów urbanizacyjnych i społecznych na linii historycznej miast. 

Wzmacnianie tożsamości europejskiej i poczucia europejskiego obywatelstwa jest jednym z kluczowych celów projektu. Element europejski należy wzmacniać, bez deprecjacji wagi dziedzictwa i tożsamości narodowej lub lokalnej studenta.

 • Wykład konwersatoryjny 
 • Dyskusja
 • Burza mózgów - przykład dyskusji polegającej na umożliwieniu uczniom szybkiego
 • Elementy dyskusji panelowej (dyskusja obserwowana) - Charakteryzuje ją istnienie dwóch ciał - dyskutujących ekspertów (panel); - uczących się słuchaczy (audytorium). Najpierw wypowiadają się eksperci, wprowadzając w temat, potem dyskutują między sobą, a następnie głos może zabierać każda osoba z audytorium.
 • Studium przypadku - metoda ta polega na analizie przypadku rzeczywistego lub hipotetycznego. Nauczyciel przedstawia zadanie do wykonania i udziela przydatnych wskazówek działania. Student wymienia własne propozycje rozstrzygnięcia problemu. Omawiają pozytywne i negatywne skutki, po czym wybierają rozwiązani najlepsze.
 • Metoda symulacyjna - umożliwia studentom stworzenie modelu pewnej rzeczywistości, poprzez odgrywanie ról. 
 • Mapa mentalna/pojęciowa, zwana "mapą pamięci"; jest to graficzny sposób zapisu informacji, który porządkuje wiadomości i pomaga w znalezieniu związków między nimi. Przy opracowaniu pojęcia można wykorzystać rysunki, symbole, wycinki, krótkie zwroty, hasła. Dzięki tej metodzie możemy uzyskać informacje o dotychczasowych wyobrażeniach i wiedzy na dany temat, sprawdzić opanowaną wiedzę i umiejętności,rozwiązywać problemy, zaplanować działanie, definiować pojęcia.
 • Metoda projektów – to praktycznye działanie dotyczące realizacji zdarzenia (projektu) zaproponowanego i zaprojektowanego przez uczniów.
 • Drzewka decyzyjne - to metoda realizujca decyzje w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach. Może służyć analizie i pełnemu zrozumieniu ważnych decyzji w przyszłości. 
 • Rybi szkielet – technika znana jako "schemat przyczyn i skutków". Służy do identyfikacji czynników odpowiadających.
 • Śnieżna kula - inne nazwy: dyskusja szczeblowa, dyskusja piramidowa od indywidualnej pracy do stanowiska całej klasy. Problem podany przez nauczyciela student rozważa.
 • Metaplan - jest to metoda graficznego przedstawiania przebiegu dyskusji, w trakcie której uczniowie analizują dane zagadnienie i poszukują wspólnego, optymalnego rozwiązania przed podjęciem decyzji. Metoda ta sprzyja rozwojowi umiejętności analizy, oceniania faktów, sądów i propozycji rozwiązań strony przeciwnej.